Groothelm - Homan

Rinze Hendriks De BOER + Hittje Eeltjes BORGER

No children

Parents Grandparents

Family group information
Marriage September 3, 1932
Shared note: huwelijk ontbonden te Leeuwarden op 25 oktober 1934
Divorce
Type: Divorced
October 25, 1934
Shared note: Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te Leeuwarden van vijfentwintigsten October negentienhonderdvierendertig, ingeschreven in de registers van den burgerlijken stand der Gemeente Leeuwarden, den tweeëntwintigsten december negentienhonderdvierendertig.